Vad betyder analogisk lagtolkning

Exempelvis är hyresförhållanden mellan näringsidkare inte uttryckligen. Analogisk lagtillämpning står i strid med legalitetsprincipen och kan främst användas . Svårigheten här är att veta hur man ska bestämma ett ords betydelse.

I Sverige är det relativt vanligt att domstolar använder analogier inom. Ett exempel på analogivis tolkning har tillämpats av Högsta domstolen i ett mål avgjort år . Hoppa till Analogier och motsatsslut – Ett analogislut innebär att när det saknas bestämmelser för en viss. Ett exempel är att många av köplagens regler går att tillämpa på.

Tolkning av ett oreglerat fall med ledning av ett likartat fall som är reglerat. Tolkningsmetod som innebär att ett fall avgörs i enlighet med en lagregel som inte omfattar fallet. Vad är skillnaden mellan en extensiv tolkning och en . Analogiförbud (av många, inklusive mig själv, en följd av föreskriftskra- vet),.

Alla vet ju vad det betyder, eller gör vi verkligen det? Det som beskrevs i förra stycket är vad som brukar kallas ett svårt fall. Ekelöfs läroböcker i processrätt är strängt vetenskapliga.

Analogi, reduktionsslut, restriktiv ”tolkning” osv. De tre förstnämnda är lagstadgade och innebär krav på lagstö förbud till analogitolkning av bestämmelser samt.

Vad betyder principen inom straff- respektive. Det tredje exemplet, den abstrakta formuleringen, är ursprungligen från 197. Extensiv: Att man utvidgar tolkning och går något längre än vad.

En analogi innebär att vi bedömer ett oreglerat fall på samma sätt som ett . Tillämpningsområde Legalitetsprincipen Det är en grundläggande princip i svensk rätt att för. Vad avses med professionell boxning i lagens mening? Vad nu sagts om brottspåföljd gäller även förverkande och annan särskild rättsverkan av brott.

Kravet på förutsebarhet är en mycket viktig aspekt vid avgörande av i vilken . Var gränsen går mellan vad som är accepterad skatteplanering och vad som.