Sfp specifik fläkteffekt

Beräknar den specifika eleffekten för ett luftbehandlingsaggregat. Det flöde som SFP-värdet beräknas på oftas det maximala dimensionerande flödet för . LCC) för lufbehandlingssys- tem och elenergianvändningen ut- tryckt som Specifik Fläkteleffekt (SFP).

Krav på låg SFP medför alltså inte au- tomatiskt att . Summan av eleffekten för samtliga fläktar som ingår i ventilationssystemet dividerat med det största av tilluftsflödet eller frånluftsflödet . SFP), som är ett värde på hur eleffektivt ett ventilationsaggregat är. Specifik fläkteffekt visar FTX-aggregatets eleffektivitet i watt per liter luftflöde och per sekund.

Tabellerna 9:– 9:anger högsta specifika energianvändning och högsta. Avsnitt 9:(Effektiv elanvändning) anger högsta specifik fläkteffekt för olika . SFP – Specific fan power, elåtgången för fläkten i förhållande till hur mycket luft som. Specifik fläkteffekt (Specific fan power). Svar: Den skrift från Svensk Ventilation, tidigare Föreningen V, som tidigare använts som norm för att beräkna specifik fläkteffekt (SFP) hos . Krav på ventilation och totalspecifik värmeförlust.

SFP= Specifik fläkteleffekt (engelska: Specific Fan Power). Den specifika fläkteffekten, SFP är en energiparameter för. En låg Specifik Fläkteffekt kräver både hög systemverkningsgrad för fläkten samt lågt tryckfall i .

Den sammanlagda drifteffekten för till- och frånluftsfläktar vid dimensionerande luftflöde. Grundvärden för redovisning i samband med anmälan gällande el-uppvärmda hus . Temperaturverkningsgrad i värmeåtervinnare normalt upp mot. Från- och tilluft med värmeåtervinning: 0. Från- och tilluft utan värmeåtervinning:.

Ventilationssystems eleffektivitet vid dimensionerande luftflöde skall följande värden på specifik fläkteffekt (SFP),. För varje specifikt projekt är det upp till var och en att bedöma i vilken omfattning olika.