Sfp fläkteffekt

SFP är en parameter som definieras som till- och frånluftsfläktarnas summerade eleffekt. I värdet ingår endast den el som används för att förflytta luften där . LCC) för lufbehandlingssys- tem och elenergianvändningen ut- tryckt som Specifik Fläkteleffekt (SFP).

Krav på låg SFP medför alltså inte au- tomatiskt att . SFP), som är ett värde på hur eleffektivt ett ventilationsaggregat är. Summan av eleffekten för samtliga fläktar som ingår i ventilationssystemet dividerat med det största av tilluftsflödet eller frånluftsflödet . Svar: Den skrift från Svensk Ventilation, tidigare Föreningen V, som tidigare använts som norm för att beräkna specifik fläkteffekt (SFP) hos .

Specifik fläkteffekt visar FTX-aggregatets eleffektivitet i watt per liter luftflöde och per sekund. Specifik fläkteleffekt (SFP) för en hel byggnad. Redovisning av SFPv-värden för enskilda aggregat eller fläktar.

SFP – Specific fan power, elåtgången för fläkten i förhållande till hur mycket luft som. Specifik fläkteffekt (Specific fan power).