Blankett grannes medgivande

Denna blankett kan användas som bilaga till bygglovsansökningar eller som separat handling för att styrka grannes medgivande vid byggåtgärder närmare . Blanketten skickas till: Miljö- och byggnämnden, Osby kommun, 2Osby. Information om vart blanketten ska skickas finns på blanketten.

Blanketter för bygglov, bostadsanpassning, m. Här är det fråga om grannes medgivande enligt Plan- och bygglagen. Därför blir muntliga medgivanden i-och-för-sig giltiga. Skriftlig överenskommelse med granneinläggmaj 2011Bygglov OCH grannens medgivande?

När du yttrar dig ska du först ha tagit del av din grannes. Uppgifterna som du lämnar på denna blankett kommer att användas av plan- och . Här hittar du blanketter inom ämnena bygga, bo och teknik. Bygglov, ventilation, brandfarlig vara, bostadsanpassning, marklov, rivningslov, kontrollansvarig mm.

Byggnaderna får inte placeras närmare tomtgränsen än meter utan grannens medgivande. Har ni någon mall för grannemedgivande som man skulle kunna använda sig av? Jag planerar att bygga en komplementbyggnad inom ett inte . Ladda ned blanketterna som du vill skriva ut.

Medgivande av granne i bygglovsärende, avstånd till gränsen (Kyrkslätt) (pdf) . Behövs medgivande från fler fastighetsägare får detta ske på separata blanketter. Här hittar du blanketter till att söka bygglov, förhandsbeske anmälan, skyltar, bostadsanpassningsbidrag med mera. Grannemedgivandet (namnunderskrifter från samtliga fastighetsägare på den berörda fastigheten) . Byggnaden ska placeras i direkt närhet till bostadsbyggnad och inte närmare gräns än meter utan grannes medgivande (Attefallshus).