Kemiska hälsorisker afs

Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om kemiska. Vägledning till föreskrifterna om kemiska arbetsmiljörisker. Vägledning för tillämpning av föreskrifterna om kemiska arbetsmiljörisker, AFS 2011:1 ändrad och omtryckt i AFS 2014:43.

Skyltning behövs där de kemiska produkterna kan förvärra en brand eller ett läckage kan medföra hälsorisker. Som varningsskylt för farliga kemiska produkter ska faropiktogrammet med den. Skyltar och signaler, AFS 2008:1 föreskrifter .

I den här broschyren kan du läsa om att göra en riskbedömning på arbetsplatsen. Riskbedömning innebär att ta reda på vilka åtgärder som behövs för att ingen . Grundutbildningen för dig som ska hantera kemiska hälsorisker i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Riskbedömning enligt AFS 2011:Kemiska arbetsmiljörisker. I sommar kommer föreskriften kemiska hälsorisker att uppdateras.

AFS 2014:är uppdateringen till Kemiska hälsorisker AFS 2011:19. Kursen kan innehålla bland annat kemiska hälsorisker, exponeringsvägar och effekter som kan uppstå, AFS 2011:Kemiska arbetsmiljörisker, klassificering .