Gränsmarkering äldre

Fastighetsgränser med tillhörande gränsmarkeringar definierar fastighetens. Fastighetsgränser och gränsmärken har stor betydelse för markens användning och ofta för grannsämjan. Gränserna bestämmer fastighetens omfattning på . Av äldre gränsmarkeringar är råstenen vanligast. Ofta är den en rest toppig sten, som är omgärdad av mindre stenar och stenskärvor.

Gränsmarkeringen är enligt bestämmelse i jordabalken det som i första hand. Råstenen är den vanligaste av äldre gränsmarkeringar på landsbygden och i .

Fastighetsgränser med tillhörande gränsmarkeringar definierar. Liten utredning om äldre mätmetoder mm vid lantmäteriförrättningar. Detta gör att man på skifteskartorna i många fall saknar uppgift om gränsmarkeringar.

Att kunna hitta äldre information om sin fastighet kan både vara till nytta. Lantmäteriet har ritat om min fastighetskarta. Historiska kartor över din skogsfastighet. Cachadmaj 20- Vissa av de äldre gränsmarkeringarna finns inte kvar idag och de kan inte heller alltid.

Det är straffbart att ändra eller flytta en gränsmarkering.