Vad är energi

Men att prata om energi och att jobba med frågor som rör energi, i skolan eller i vardagen, kan vara ganska svårt. Energi är rörelse, eller förmågan till rörelse. Energi finns i allt ifrån mat, trä, avfall, olja, vatten och vind.

Energi (av grekiskans ἐνέργεια energeia, arbete) är en fysikalisk storhet som beskriver något med potential att medföra rörelse, alltså inte nödvändigtvis arbete. Låt oss i stället för att försöka förstå en definition, studera hur ordet ”energi” används. Idag får vi jämt höra att vi man ska spara energi.

Och varför är det inte bra för miljön använda mycket?

Allt som händer innebär att energi omsätts och att energi omvandlas mellan olika former. Energibegreppet är nära förknippat med rörelse, . Energi finns överallt – i vinden, solen och vågorna. Den finns även lagrad i fossila bränslen som kol, olja och naturgas. I universum finns en bestämd mängd energi – den försvinner inte utan tar sig bara olika former. Energikunskap handlar om energi och olika typer av energikällor.

Här finns bland annat förklaringar av vad energi är och grundläggande energibegrepp. Energi är rörelse eller förmåga till rörelse. Därför kan energi varken tillverkas eller förbrukas utan bara omvandlas till andra former.